O FIRMIE
 
Pro-Eko-Bud Sp. z o.o. zajmuje si? wykonywaniem kompleksowo dokumentacji projektowych, oraz koordynacj? robót w zakresie:
 
- sieci, instalacji i urz?dze??  wodoci?gowych,? kanalizacyjnych,? gazowych,? cieplnych
 
- sk??adowisk odpadów komunalnych
 
- oczyszczalni ??cieków
 
 
Wykonujemy operaty wodnoprawne na budow? urz?dze?? wodnych, oraz wprowadzanie oczyszczonych ??cieków i wód opdaowych do cieków wodnych i gruntu.
 
Zajmujemy si? dystrybucj? urz?dze?? ochrony ?rodowiska takich jak oczyszczalnie ??cieków, separatory ropopochodnych i t??uszczów, filtry i z??o?a biologiczne, pompownie ??cieków, studnie wodomierzowe itp.
 
Oferujemy nowoczesn? technologi? uzdatniania i rekultywacji gruntu z substancji niebezpiecznych, uzdatniania wody i oczyszczania ??cieków firmy Ekosystem spol. s r.o., oraz G-servis Praha spol. s r.o. Jeste?my ich wy??cznym dystrybutorem na Polsk?.

Posiadamy przygotowan? kadr? techniczno-in?ynieryjn?, rzetelnych pracowników, oraz niezb?dny sprz?t do kompletnej i solidnej realizacji powierzonych nam zada??.

 

 
 
 

 

 

 
 
 
deisgn by